Subject Departments

  

學習領域

中一至中三級

中四至中六級

統籌主任

中國語文教育

中國語文
普通話

中國語文
中國文學

Ms. Bong Wai
Mr. Wong Sze Ho

英國語文教育

英國語文

英國語文

Ms. Tam Yi Lok

數學教育

數學

數學

Ms. Leong Kam Ching
Ms. Ho Ka Man

科學教育

科學

生物
化學
物理

Mr. Ng Pak Lam

科技教育

電腦
LKWHY
觀堂

企業、會計與財務概論
資訊及通訊科技

Mr. Wong Chi Man

個人、社會及人文教育

中史
地理
歷史
宗教
生活與社會課程

中史
經濟
倫理與宗教
地理
歷史

Ms. Lin Kit Ching

藝術教育

音樂
視覺藝術

音樂
視覺藝術

Ms. Yip Lai Nga

體育

體育

體育

Mr. Wu Sui Cheong